Android – Ví dụ Hello World

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thực tế với Android Framework. Trước khi bạn bắt đầu viết ví dụ đầu tiên sử dụng...

Android – Các thành phần ứng dụng

Các thành phần ứng dụng là các thiết lập cơ bản của một ứng dụng Android. Có sau bốn thành phần chính có thể được...

Kiến trúc của Android

Hệ điều hành Android là một ngăn xếp của các thành phần phần mềm được tạm chia thành năm phần và bốn lớp chính...

Chương 1: Tổng quan an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính

Các nội dung trình bày 1.Các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng 2.Các nguy cơ mất an ninh mạng 3.Các mục tiêu an ninh mạng 4.Giải...

An toàn bảo mật mạng (Network security)

NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính. Chương 2: Tấn công mạng máy tính. Chương 3:...

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

NỘI DUNG Truyền âm thanh trên mạng IP (VOIP) Hội nghị đa phương tiện (Multimedia conferencing, Video conferencing) Truyền hình IP (IPTV, VOD…) MỤC ĐÍCH...

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

NỘI DUNG Đặc điểm hệ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP Giới thiệu công nghệ truyền số liệu tốc độ cao Các...

Chương 3: Nguyên lý, kỹ thuật và chuẩn nén Audio, hình ảnh, video

NỘI DUNG  Giới thiệu. Nguyên lý nén dữ liệu. Kỹ thuật và các nguyên tắc cơ bản của nén dữ liệu. Kỹ thuật và...

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

NỘI DUNG BÀI HỌC Khái quát các thiết bị đa phương tiện Biểu diễn âm thanh số Hệ thống video tương tự Biểu diễn hình...

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

NỘI DUNG Các khái niệm. Các ứng dụng đa phương tiện. Phân loại các hệ thống đa phương tiện. Những thách thức của xử...