python-logo

The Reverse Cipher

Hôm nay ta sẽ tìm hiểu Python bằng một ví dụ minh họa nho nhỏ về mã hóa dịch ngược. Cụ thể là sau...

Android – Fragments

Một Fragment là một cái  activity cho phép nhiều mô đun activity design. Sẽ không sai nếu chúng ta nói, một fragment là một loại...

Cấu trúc dữ liệu danh sách nhân viên

Bài toán: Viết chương trình quản lý nhân sự cho một công ty, mỗi nhân viên trong công ty gồm cácthông tin sau: mã số(khôngcó hai...

Tổng quan File trong C

Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG FILE Nhập dữ liệu một lần và sử dụng được nhiều lần Phù hợp với thực tế:...

Cấu trúc kiểu dữ liệu sinh viên

Bài toán: Cho thông tin điểm các môn học sau: NNLT, Tin học, Toán A1. Hãy khai báo một cấu trúc mô tả điểm các...

Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy

Bài toán: Khai báo một cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy.  Sau đó viết hàm thực hiện các chức năng sau: ...

Cách sử dụng Kiểu dữ liệu cấu trúc: Struct phân số

Bài toán: Khai báo cấu trúc PhanSo cần thiết lưu trữ thông tin phân số, sau đó thực hiện các chức năng: Viết hàm nhập...

Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Bài toán: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s Input: chuỗi s Xử lý: Gán đếm=0 Duyệt chuỗi, nếu s là khoản trắng và s...

Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s

Bài toán: Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s Input: chuỗi s Xử lý: trước tiên cần viết hàm xóa Tiếp đến...

Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

Bài toán: Tổng các phần tử trên đường chéo phụ Input: ma trận a có n dòng, n cột Xử lý: gán sum=0 duyệt mảng và tính tổng...