4

Chèn watermark vào hình ảnh bằng Microsoft Paint
5