Tăng và giảm kích thước ô

Split Cells
Canh lề văn bản