Hộp thoại thể hiện chọn giá trị ngày của Data validation

Hộp thoại thể hiện chọn giá trị ngày của Data validation

Source của Data validation
Error Alert của Data validation