Vòng lặp For

0

Có những công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần với Cấu trúc IF-ELSE hay Cấu trúc switch – case ta khó mà giải quyết được. Tuy nhiên với cấu trúc vòng lặp For ta dễ dàng giải quyết….

Lặp: là việc thực hiện công việc giống nhau hoặc tương tự nhau nhiều lần, công việc đó được thực hiện rồi lại thực hiện nữa
Ví dụ: Cổ động viên Việt Nam hô vang 5 lần “Việt Nam vô địch”

Điều kiện sử dụng

– Sử dụng khi có công việc lặp xảy ra.
– Biết trước số lần lặp.

Lưu đồ thuật toán vòng lặp for

image002

Cú pháp vòng lặp for

image003

Ý nghĩa của các biểu thức trong vòng lặp for

Biểu thức 1: thường dùng để khởi tạo biến đếm của vòng lặp. Biểu thức này có thể có hoặc không có cũng được.
Biểu thức 2: thường dùng để kiểm tra điều kiện của vòng lặp. Biểu thức này bắt buộc phải có (nếu bỏ qua biểu thức này ta phải dùng nó với từ khóa break)
Biểu thức 3: thường dùng để điều khiển biến đếm của vòng lặp. Biểu thức này có thể có hoặc không có cũng được.

Phân tích hoạt động của cấu trúc lặp for

Bước 1: Xác định biểu thức 1.
Bước 2: Xác định biểu thức 2
Bước 3: Tùy thuộc vào giá trị của biểu thức 2, chương tình thực thi một trong hai nhánh.
Bước 3.1: Nếu biểu thức 2 có giá trị 0 (sai), chương trình sẽ thoát khỏi for và chuyển tới câu lệnh sau khối lệnh của for.
Bước 3.2: Nếu biểu thức 2 có giá trị khác 0 (đúng) chương trình sẽ thực hiện các câu lệnh trong khối lệnh for.
Bước 4: Trong biểu thức 3, sau đó quay lại bước 2 để bắt đầu một vòng lặp mới.

Ví dụ 1: Xuất 5 lần câu “Việt Nam vô địch” ra màn hình.

image004

Ví dụ 2: Xuất các ký tự từ ‘A’ đến ‘Z’.

image006

Ví dụ 3: Tính tổng các số dương lẻ của số nguyên dương n.
Cách 01

image007

Cách 02

image008

Bài tập luyện tập

Bài tập 1.Viết chương trình nhập vào 1 kí tự, cho biết kí tự này có là nguyên âm hay không?
Bài tập 2.Nhập vào thứ tự của tháng, cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.
Bài tập 3.Nhập vào 1 số bất kỳ (0->9), cho biết cách đọc số vừa nhập
Bài tập 4.Tính chu vi, diện tích của một trong các hình bên dưới (người dùng chọn hình)

 1. Hình vuông
 2.  Hình chữ nhật
 3. Hình tròn

Bài tập 5.Viết chương trình tính tích: 1*2*3*4*5*….*n, trong đó n nhập từ phím.
Bài tập 6.Viết chương trình tính tổng:  S = 2 + 4 + 6 + 8 +….+ 20.
Bài tập 7.Viết chương trình tính tổng: 1*2 + 2*3+ 3*4 + 4*5 +.….+ n(n+1).

Bài tập 8.Viết chương trình tính tổng:
image010

Bài tập 9.Kiểm tra một ký tự nhập vào thuộc tập hợp nào trong các tập ký tự sau:

 1. Các ký tự chữ hoa: ‘A’…’Z’
 2. Các ký tự chữ thường: ‘a’… ‘z’
 3. Các ký tự chữ số: ‘0’… ‘9’
 4. Các ký tự khác.

Bài tập 10.Hệ thập lục phân dùng 16 ký số bao gồm các ký tự 0.. 9 và A, B, C, D, E ,F. Các ký số A, B, C, D, E, F có giá trị tương ứng trong hệ thập phân như sau: A là 10, B là 11, C là 12, D là 13, E là 14, F là 15. Hãy viết chương trình cho nhập vào ký tự biểu diễn một ký số của hệ thập lục phân và cho biết giá trị thập phân tương ứng. Trường hợp ký tự nhập vào không thuộc các ký số trên, đưa ra thông báo lỗi: “Hệ thập lục phân không dùng ký số này”.

Bài tập 11.Xây dựng một chương trình dạng menu như sau:

 1. In ra màn hình “Xin chào các bạn”
 2. Chức năng đổi nhiệt độ C sang độ F
 3. Chức năng tính chu vi và diện tích hình tròn
 4. Kết thúc chương trình

Bài tập 12.Nhập vào số nguyên dương h, in ra màn hình các tam giác sau

image011

Bài tập 13.Nhập n>=0. Tính S(n)=1-2+3-4+ … +(-1)n-1n.
Bài tập 14.Nhập n>=0. Tính
image013
Bài tập 15.Nhập n>=0. Tính
image015
Bài tập 16.Nhập n>=0. Tính
image017
Bài tập 17.Nhập n>=0. Tính
image019
Bài tập 18.Nhập n>=0. Tính
image021
Bài tập 19.Nhập n>=0. Tính
image023
Bài tập 20.Nhập n>=0. Tính T(n)=1x2x3x … xn
Bài tập 21.Nhập n>=0. Tính S(n)=1+1×2+1x2x3+ … +1x2x3x…xn
Bài tập 22.Nhập x,n. Tính T(x,n)=xn
Bài tập 23.Nhập x,n. Tính S(x,n)=x+x2+x3+ … +xn
Bài tập 24.Nhập x,n. Tính S(x,n)=-x+x2-x3+ … +(-1)nxn
Bài tập 25.Nhập x,n. Tính S(x,n)=x-x2+x3-x4+ … +(-1)n-1xn

Xem thêm Cấu trúc While, Do-while

LEAVE A REPLY