Android – Fragments

Một Fragment là một cái  activity cho phép nhiều mô đun activity design. Sẽ không sai nếu chúng ta nói, một fragment là một loại...

Services trong Android

Một dịch vụ là một thành phần chạy dưới nền để thực hiện các hoạt động lâu dài mà không cần tương tác với...

Activities trong Android

Một activity đại diện cho một màn hình đơn với một giao diện người dùng giống như cửa sổ hoặc khung của Java. Android...

Tổ chức và truy cập tài nguyên Android

Có nhiều mục khác nhau, những thứ mà bạn sẽ sử dụng để tạo ra một ứng dụng Android tốt. Ngoài việc coding ứng...

Android – Ví dụ Hello World

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thực tế với Android Framework. Trước khi bạn bắt đầu viết ví dụ đầu tiên sử dụng...

Android – Các thành phần ứng dụng

Các thành phần ứng dụng là các thiết lập cơ bản của một ứng dụng Android. Có sau bốn thành phần chính có thể được...

Kiến trúc của Android

Hệ điều hành Android là một ngăn xếp của các thành phần phần mềm được tạm chia thành năm phần và bốn lớp chính...

Android – Thiết lập môi trường

Bạn sẽ được vui mừng khi biết rằng bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng Android của bạn trên một trong các...

Tổng quan về Android

Android là gì? Android là một mã nguồn mở và dựa trên hệ điều hành Linux, chạy trên các thiết bị di động như điện...