Cấu trúc dữ liệu danh sách nhân viên

Bài toán: Viết chương trình quản lý nhân sự cho một công ty, mỗi nhân viên trong công ty gồm các thông tin sau: mã...

Tổng quan File trong C

Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG FILE Nhập dữ liệu một lần và sử dụng được nhiều lần Phù hợp với thực tế:...

Cấu trúc kiểu dữ liệu sinh viên

Bài toán: Cho thông tin điểm các môn học sau: NNLT, Tin học, Toán A1. Hãy khai báo một cấu trúc mô tả điểm các...

Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy

Bài toán: Khai báo một cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy.  Sau đó viết hàm thực hiện các chức năng sau: ...

Cách sử dụng Kiểu dữ liệu cấu trúc: Struct phân số

Bài toán: Khai báo cấu trúc PhanSo cần thiết lưu trữ thông tin phân số, sau đó thực hiện các chức năng: Viết hàm nhập...

Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Bài toán: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s Input: chuỗi s Xử lý: Gán đếm=0 Duyệt chuỗi, nếu s là khoản trắng và s...

Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s

Bài toán: Xóa tất cả các khoảng trắng thừa của xâu ký tự s Input: chuỗi s Xử lý: trước tiên cần viết hàm xóa Tiếp đến...

Tổng các phần tử trên đường chéo phụ

Bài toán: Tổng các phần tử trên đường chéo phụ Input: ma trận a có n dòng, n cột Xử lý: gán sum=0 duyệt mảng và tính tổng...

Kiểm tra ma trận có toàn/lẻ dương hay không

Bài toán: Kiểm tra ma trận có toàn dương/âm hay không Input: ma trận a có n dòng, n cột Xử lý: duyệt mảng, nếu có 1...

Tìm dòng có tổng lớn nhất/nhỏ trong ma trận

Bài toán: Tìm dòng có tổng lớn/nhỏ nhất trong ma trận Input: ma trận a có m dòng, n cột Xử lý: Trước tiên viết hàm tính tổng...

Kết nối

636FansLike
18FollowersFollow
14FollowersFollow
6,970SubscribersSubscribe