csharp

Xác định kích thước tập tin trong C#

Khi đọc một bài viết trong một series mà không đọc hết toàn bộ chúng, thì thông thường dễ nản và phán xét rất...
csharp

Chuyển đổi nhanh cơ số trong C#

Đọc document ở trang MSDN của Microsoft, tôi phát hiện ra một cái hay của phương thức Convert.ToString() quen thuộc. Một dạng overload của...
csharp

Đa luồng (Multithread) trong C#

Một thread được định nghĩa như là một đường thực thi (execution path) của một chương trình. Mỗi Thread định nghĩa một dòng...
csharp

Unsafe code trong C#

C# cho phép sử dụng các biến con trỏ trong một hàm của khối code khi nó được đánh dấu bởi unsafe modifier. Khái...
csharp

Phương thức vô danh trong C#

Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như...
csharp

Generic trong C#

Generic trong C# cho phép bạn trì hoãn các đặc điểm kỹ thuật (Specification) của kiểu dữ liệu của việc lập trình các phần...
csharp

Lớp BitArray trong C#

Lớp BitArray quản lý một mảng của các giá trị bit, được biểu diễn như là Boolean, là cái mà true biểu thị bởi...
csharp

Lớp Queue trong C#

Nó đại diện cho một bộ sưu tập của đối tượng first-in, first out. Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập các...
csharp

Lớp Stack trong C#

Nó đại diện cho một bộ sưu tập của các đối tượng last-in, first out. Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập...
csharp

Lớp SortedList trong C#

Lớp SortedList đại diện cho một bộ sưu tập các cặp khóa-giá trị được sắp xếp theo khóa và có thể truy cập bằng...