Enums trong C#

0

Một kiểu enum là một tập hợp của các hằng số nguyên được đặt tên.

Khai báo biến enum

Cú pháp chung của khai báo một kiểu enum là:

Trong đó,

Tên enum do người dùng đặt.

Danh sách liệt kê tên các phần tử, mỗi phần tử cách nhau bằng dấu phẩy

Mỗi tên trong danh sách đại diện cho một số nguyên, số được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Theo mặc định, giá trị đầu tiên là 0. Ví dụ:

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy sử dụng  biến enum:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Chúc bạn thành công !

LEAVE A REPLY