Tags Apps

Tag: apps

Hướng dẫn cách quản lý ứng dụng trên Window 10

Window 10 cung cấp nhiều cách để truy cập ứng dụng. Cũng như đã thảo luận trước đó, một trong những cách cơ bản...

Giới thiệu tính năng Universal Apps trên Window 10

Ở Window 10, Microsoft đã phát động một sáng kiến cho các ứng dụng là "universal” dựa trên các nền tảng khác nhau của...